Kada je u pitanju islam, najznačajnije obiljezje salata (islamski oblik čovjekovoga neposrednoga obraćanja svome Stvoritelju) jeste to da on predstavlja drazgovor s Allahom. Tu ideju, kako u “Leksikonu islama” ističe Nerkez Smajlagić, nalazimo izraženu u sljedeće dvije situacije. Prvo, u hadisu se nalazi da je zabranjeno pljuvati u smjeru kible, jer salat je prisni odnos s Bogom. Drugi vid u kojem je taj smisao izražen jeste sljedeći: “Ako neko od vas vrši salat, on je u povjerljivom razgovoru s Gospodarom; u tom slučaju, čovjek mora znati tačno šta govori Bogu; stoga niko ne smije prigušiti glas drugoga za vrijeme učenja!”
Ilustracija za ovo nalazimo u sljedećem “hadit qudsi”: “Allah reče: Podijelio sam salat u dvije polovice, od kojih jedna pripada Meni, a druga robu Mome, te Moj rob postiže ono što traži!” Poslanik Božiji reče: “Uči!”, a kad rob reče: “Neka je slavljen Allah, Gospodar svjetova!”, Allah reče: “Rob Moj Me slavi”; kad rob reče: “Vodi nas pravim putem, putem onih koje voliš, na koje se ljutiš i koji ne griješe”, Allah reče: “To pripada robu Momu i on postiže što je tražio!”
Salat iscjeljuje, ali to nije ništa novo u usporedbi s drugim religijama. Spomenimo salat al-haga, koji se služi da bi se postigao neki cilj za kojim se žarko žudi ili salat al-istihara koji se služi prije donošenja neke važne odluke.
Ali vratimo se temi koju smo započeli u dva prošla poglavlja ovog zanimljivog serijala. Pogledajmo koje su osobne koristi od učenja pojedinih kur'anskih sura (poglavlja)...

72. Sura El Džinn -DŽINI - Ko ovu suru prouči sedam puta, uz Božiju će pomoć biti sačuvan od džinnskoga napada i od neprijateljskih pogrdnih riječi, a mala djeca biti će pošteđena od bolesti sibjana.

73.  Sura El Muzzemmil - UMOTANI - Ko je bude učio na malo dijete koje boluje od strahova, s Božijom pomoći, strahovi će nestati i ono će ozdraviti.

74. Sura El Muddessir - POKRIVENI - Ko bude redovno učio suru Mudesir, bit će sačuvan od šejtanskoga napada.

75.  Sura El Kijame - SUDNJI DAN - Ko ovu suru bude više puta učio, sačuvat će ga Bog od strahota Kijametskoga dana.

76.  Sura El Insan - ČOVJEK - Ko ovu suru bude proučio sedam puta biti će sačuvan od sveopćih tegoba.

77.  Sura El Murselat - ODASLANI MELEKI
– Osobe koje redovito budu učile suru Murselat, uz Božiju će pomoć biti sačuvane od raznih ogovaranja potvaranja.

78.  Sura En Nebe' - VIJEST – Osobi koja ovu suru bude učiila iza ikindije-namaza, uz Allahovu pomoć, bit će joj kabur rasvijetljen.

79.  Sura En Nazia'at - MELEKI KOJI ČUPAJU – Ovo je sura koja se uči prije smrtnog časa. Ko je bude učio, bit će mu se lahko rastati sa dušom.

80. Sura 'Abese - NAMRŠTIO SE – Onaj ko tri puta prouči suru 'Abese i pri tome pomisli na ostvarenje neke želje, uz Božiju pomoć, on će je i ostvariti.

81.  Sura Et Takvir - POTAMNJENJE SUNCA – Onaj ko je bude više puta učio, biti će dobro primljen od svih Božijih stvorenja.

82.  Sura El Infitar - RASCJEPLJENJE NEBA - Onaj koji bude više puta učio suru Infitar, Bog će mu omogućiti da učini tevbu i istigfar.

83.  Sura El Mutaffifun - ONI KOJI NA MJERI ZAKIDAJU
– Osoba koja sedam puta prouči ovu blagotvornu suru, imat će napredak u trgovini.

84.  Sura El Inšikak - RASPUKNUĆE NEBA
– Ovu blagotvornu suru treba ispisati na papir, te staviti u vodu i tom vodom napiti ženu koja je u porodu. S Božijom pomoću, žena će se s lakoćom poroditi!

85.  Sura El Burudž - SAZVIJEŽĐA – Onaj ko je bude proučio dvadeset i jedan put, bit će zaštićen od svojih neprijatelja.

86.  Sura Et Tarik - DANICA - Ko tri puta prouči suru Takik, uz Božiju će pomoć biti sačuvan od džinnskoga napada i kradljivaca.

87.  Sura El A'la - SVEVIŠNJI - Ko ovu suru ispiše na papir pa ga stavi u jedan od uglova bašče, bit će sačuvan rod voćki u toj bašči.

88.  Sura El Gašije - TEGOBNA NEVOLJA - Ko suru Gašijeh bude više puta učio, bit će sačuvan od bolesti zuba i sandžije.

89. Sura El Fedžr - ZORA – Onaj ko suru Fedžr bude više puta učio, bit će dobro primljen kod velikih ljudi. Oni će prema njegovim zahtjevima biti blagonakloni i milostivi.

90. Sura El Beled - GRAD - Koje bude više puta učio, spasit će se svih bolesti, posebno očnih.

91.  Sura Eš Šems - SUNCE – Ova se blagotvorna sura uči kada je čovjek u velikom strahu. Onaj ko suru Šems prouči dvadeset i jedan put, s Božijom pomoći će iz njegove duše nestat straha.

92. Sura El Lejl - NOĆ - Ko ovu suru prouči sedam puta, neće imati straha na putu ni danju ni noću.

93.Sura Ed Duha - JUTRO – Ova se blagotvorna sura uči protiv ktađe. Onaj ko je prouči četrdeset i jedan put uz Božiju će pomoć zaštititi svoj imetak od lopova i krađa. 

94.Sura El Inširah - ŠIROKOGRUDOST - Ko ovu suru prouči tri puta kada oblači novo odijelo, biti će mu sretno, a ko suru Inšrah prouči prilikom češljanja brade, neće biti nikad siromah.

95. Sura  Et Tin - SMOKVA - Ko je prouči  sedamdeset puta radi boljega prijema kod velikih ljudi, bit će dobro primljen kod njih.

96. Sura El Alek - ZAMETAK - Ko suru Alek prouči sedam puta prilikom posjete velikim ljudima, bit će kod njih dobro primljen i njegovoj želji će se udovoljiti.

97. Sura El Kadr - NOĆ KADR
- Ko suru Kadr prouči hiljadu puta uz mjesec Ramazan, vidjet će Muhammeda alejhisselam u snu i svi će mu poslovi krenuti i biti unaprijeđeni.

98.  Sura El Bejjineh - DOKAZ RAZGOVIJETNI – Osoba koja bude više puta učila blagotvornu suru Bejjineh, biti će zaštićen od neprijatelja.

99.  Sura Ez Zilzal - ZEMLJOTRES -  Ovu suru je dobro proučiti četrdeset i jedan put radi pobjede nad neprijateljem.

100. Sura El Adijat - ONI KOJI JURE  – Svi se slažu da je suru 'Adijat lijepo proučiti protiv svih uroka.

101. Sura El Kari'a - SMAK SVIJETA
– Drevna predanja kažu da je ovu blagotvornu suru  dobro učiti radi izmirenja dvojice zavađenih.

102. Sura Et Tekasur - NADMETANJE U ZGRTANJU IMETKA
- Ovo blagotvornu suru lijepo je učiti protiv kaburskoga azaba.

103.  SuraEl 'Asr - VRIJEME KOJE NIŠTI
- Ovo suru treba učiti sedamdeset puta i uz Božiju pomoć oslobodit ćete se svih tegoba i svake nedaće.

104.  Sura El Humeze - KLEVETNIK
– Onaj ko ovu suru proučiti dvadeset i jedan put uz Božiju će se pomoć osloboditi neprijatelja i zavidnika.

105.  Sura El Fil - SLON – Ova sura je veoma blagotvorna u ratnim okolnostima. Ako se između akšamskoga farza i sunneta prouči dvije stotine i pedeset puta, neprijatelj će uz Božiju pomoć biti poražen.

106. Sura Kurejš - KUREJŠIJE - Treba je proučiti sedam puta kao zaštitu protiv osobe koje se bojiš i od koje strahuješ.

107.  Sura El Ma'un - DOBROČINSTVO – Ko ovu suru prouči hiljadu puta, Bog će mu munasib  učiniti  i  ispuniti želju da se napije havzi-kevsera u Džennetu.

108.  Sura El Kevser - MNOGO DOBRO - Ko ovu suru bude uobičavao redovno učiti, napit će se vode sa izvora Kevser u Džennetu.

109.  Sura El Kafirun - NEVJERNICI - Koje prouči tri puta na dan, bit će sačuvan od svih nepogoda i nesreća toga dana.

110.  Sura En Nasr - POMOĆ - Ko ovu blagotvornu suru prouči tri puta na dan, sačuvat će mu Bog iman od šejtanskoga šera.

111.  Sura El Leheb - PLAMEN – Ovo je sura koja se uči protiv neprijatelja. Onaj ko je prouči hiljadu puta, uz Božiju pomoć, biti će zaštićen od neprijatelja.

112. Sura El Ihlas - ISKRENOST – Ova blagotvorna sura donosi istinu i pravdu. Da bi, uz Božiju pomoć, bio pušten iz zatvora, uči je onaj koji je nepravedno osuđen. Potrebno ju j4e proučiti hiljadu puta.

113.  Sura El Felek - SVITANJE - Ko ih bude učio tri puta iza svakoga namaza, sačuvat će ga Allah od svih nebeskih i zemaljskih nepogoda i   nesreća džinskoga i šejtanskog porijekla.

114. Sura En Nas - LJUDI - Ko ih bude učio tri puta iza svakoga namaza, sačuvat će ga Allah od svih nebeskih i zemaljskih nepogoda i   nesreća džinskoga i šejtanskog porijekla.

Izbor najboljih dova - OVDJE