ur'an je osnova i temelj duhovne medicine islamskoga svijeta u čije pozitivne efekte istinski vjernik nikada ne sumnja. I dok oficijelna (tjelesna) medicina traga za liječenjem i čuvanjem zdravlja čovjeka, nastojeći da ga učini zdravim i srećnim u (ovozemaljskom) životu, pri tome ne ulazeći u suptilna pitanja: života u kaburu, proživljenja, sakupljanja, hisaba (računa), kazne, dženneta (raja), džehenema (pakla), vatre i sličnog, duhovna medicina traga za podjednakim usrećenjem čovjeka na ovom, ali i na drugom svijetu, na ahiretu, ne praveći pri tome nikakvu razliku.
I dalje, dok se oficijelna medicina bazira na liječenju pomoću određenih supstanci - kapsula, pilula, sirupa, antibiotika, injekcija, kemijskih supstanci i sličnpg - duhovna medicina liječi Kur'anom, kur'anskim dovama i raznim vrstama ibadeta.
Naravno, razlike su i u samom temeljnom pristupu: zvanična medicina je zasnovana na materijalističkom pogledu na svijet, a duhovna, kako joj i samo ime kaže, na onome što je duhovno, što je nevidljivo i što se podrazumijeva pod najširim značenjem riječi - gajb.
Niko danas pouzdano ne zna koliko je - od pojave islama do danas - napisano knjiga o kur'anskim surama i dragocijenostima kojima nagrađuju sve one koji ih redovito uče (izgovaraju), ali o tim neprocjenjivim vrijednostima danas je spreman da svjedoči svaki musliman. Ovaj kratki izbor njihovih praktičnih vrijednosti napravio je uvaženi istambulski alim i predavač Bajazit u svojoj knjizi ''Mizanu nufus''.

1.  Sura  El Fatiha - OTVARANJE KNJIGE 
-  Ko bude često učio ovu suru, postignut će sve želje na oba svijeta i bit će sačuvan od svih nepogoda. (Ispisati je na papir, pa taj papir saprati u vodi i njome napojiti bolesnika. On će, uz Božiju pomoć, ozdraviti.)

2.  Sura El Bekare - KRAVA - Ko je bude više puta učio, biti će sačuvan od sihira i ostalih nepogoda i nesreća.

3.  Sura Ali 'Imran - IMRANOVA PORODICA - Ko tri puta bude učio ovu blagotvornu suru, odužit će dug (ako je u dugovima) i Bog džellešanuhu će mu dati materijalna dobra odakle se i ne nada.

4.  Sura En Nisa' - ŽENE - Ko bude učio ovu suru, Ailah će mu podariti harmoniju u njegovoj porodici i dobar život.

5.  Sura El Mâide - TRPEZA - Ko prouči ovu suru četrdeset puta, Svevišnji će mu dati nafaku i napredak u društvenom položaju i profesionalnom zvanju.

6.  Sura El En'am - STOKA
- Ko čestrdeset i jedan put prouči ovu blagotvornu suru, uz Božiju pomoć, sve će tegobne poslove posvršavat i bit će sačuvan od neprijateljskoga šera.

7. Sura EL A'raf - ZIDINE - Ko je bude učio kao dovu, Allah džellešanuhu će ga sačuvati od ahiretskoga azaba.

8. Sura  El Enfal - PLIJEN  - Ko je prouči sedam puta, Bog džellešanuhu će ga spasiti  zatvora i sačuvat će ga od neprilika i nepogoda, koje mu se mogu dogoditi u životu.

9.  Sura Et Tevbe - POKAJANJE
- Ko sedamnaest puta prouči ovu blagotvornu suru, dragi će mu Bog primiti svaki murad i sačuvat će ga od lopova i kradljivaca.

10. Sura Junus - JUNUS
- Ko je prouči dvadeset i jedan put, Allah će ga sačuvati od neprijatelja i njihova zla.

11. Sura Hud - HUD
- Ko je prouči tri puta na neki murad, Uzvišeni Allah primit će mu molbu i sačuvat će ga od potopa.

12. Sura Jusuf - JUSUF - Ko bude učio ovu suru, sastat će se sa onim ko ga želi i bit će voljen i dobro primljen od svakoga.

13. Sura Er Ra'd - GRMLJAVINA - Ko je bude učio, Svemogući će ga sačuvati od džinnskoga napada i od groma, i njega i njegovu djecu.

14. Sura Ibrahim - IBRAHIM
- Ko sedam puta prouči ivu blagotvornu suru, Allah neće dati priliku njegovim neprijateljima da mu naškode i nagradit će ga brojnim roditeljskim zadovoljstvima.

15.  SuraEl Hidžr - HIDŽR - Ko blagotvornu suru Hidžr prouči tri puta, Bog će mu dati uspjeh i blagostanje u poslovanju i trgovini.

16. Sura En Nahl - PČELE - Ko stotinu puta prouči ovu blagotvornu suru, bit će sačuvan od kradljivaca i ljudi koji imaju zle namjere. Ko je napiše na papiru i stavi u vodu, pa njome napoji svoje dijete, ono će biti dobar govornik, pobijedit će sve svoje neprijatelje i u životu će mu se sve želje ispuniti.

17.  Sura lsra - NOĆNO PUTOVANJE Ko ovu suru prouči sedam puta, Allah će ga sačuvati od kradljivaca, smutljivaca i zlikovaca.

18. Sura El Kehf - PEĆINA
- Ko je prouči u petak, svemogući će ga Allah sačuvati od svih nesreća i nepogoda do drugog petka.

19. Sura Merjem - MERJEMA
- Ko ovu suru prouči četrdeset i jedan put, Allah će mu dati obilnu nafaku i spasit će ga od neimaštine.

20.  Sura Ta Ha - TAHA - Ko prouči dvadeset i jedan put ovu suru s namjerom da mu se žensko dijete uda, s Božijom pomoći, otvorit će joj se sreća i udat će se za dobrog i poštenog čovjeka.

21. Sura El Enbija - VJEROVJESNICI – Ko je prouči sedamdeset ijedan put, Allah će ga sačuvati od potajnih neprijatelja, neprilika i nepogoda, a ko je bude uobičajio učiti, Allah će mu dati lijepu i poslušnu djecu.

22.  Sura El Hadždž - HADŽDŽ - Ko redovno uči suru Hadždž, bit će sačuvan od kijametskih strahota i bit će mu bezbolan odlazak na ahiret.

23.  Sura El Mu'minun - VJERNICI – Ko je bude često učio, svemogući će ga Gospodar popraviti i ukabulit će njegovu tevbu.

24. Sura En Nur - SVJETLOST - Onome koji je često učio, Allah džellešanuhu će učvrstiti njegov iman i spasit će ga od šejtanskoga šera i vesvese.

25.  Sura El Furkan - FURKAN - Ko sedam puta prouči blagotvornu suru Furkan, bit će sačuvan od svojih neprijatelja.

26. Sura Eš Šu'ara - PJESNICI - Ko prouči sedam puta blagotvornu suru Eš Šu'ara, biti će pribran i poštovan kod svoga naroda.

27. Sura En Neml - MRAVI
- Onoga koji je bude često izgovarao, Uzvišeni će sačuvati od svih neprilika i nasilja.

28.  Sura El Kasas - KAZIVANJE – Onoga ko prouči suru Kasas sedam puta, Allah će spasiti od neprilika i neprijateljskoga šera.

29. Sura El Ankebut - PAUK - Ko ovu blagotvornu suru ispiše na papir, pa to sapere vodom i tu vodu popije, Allah će mu poboljšati pamćenje.

30.  Sura Er Rum - BIZANTINCI – Osoba koja prouči ovu blagotvornu suru, uspjet će da porazi svakog svog neprijatelja.

31. Sura Lukman - LUKMAN – Onaj ko blagotvornu suru Lukman prouči sedam puta, nestat će mu bolova u cijelom tijelu.

32. Sura Es Sedžde - KLANJANJE NIČICE - Ko ovu suru ispiše na papir i stavi u bocu, koju treba dobro zatvoriti i staviti u kuću, Allah će tu kuću sačuvati od vatre i kradljivaca.

33.  Sura El Ahzab - SAVEZNICI - Ko četrdeset i jedan put prouči suru Ahzab, Svemogući će mu podariti napredaak u trgovini, olakšati poslove i dodijeliti obilan bereket.

34. Sura Sebe' . SABA
- Ko ovu suru prouči sedamdeset puta, s Božijom pomoći, posvršavat će sve poslove kod velikih ljudi.

35. Sura Fatir - STVORITELJ - Onoga ko obično uči ovu suru Allah će sačuvati od džinnskoga zla i dodijelit će mu bereket u životu.

Izbor najblagotvornijih dova - OVDJE