''Proučavajući Kur'an sa aspekta znanosti, sa aspekta njegove tematike, njegove literarne vrijednosti, spominjanja prošlih i budućih događaja, dolazi se do zaključka da je nadnaravan, da je Kelam, Govor AIlaha dželešanuhu, iznad svih ljudskih mogućnosti vrednovanja. To je Riječ Apsolutnoga Gospodara, Koji ju je učinio nadnaravnom čak i u broju harfova, ajeta i sura.
Svako kur'ansko slovo ima brojčanu vrijednost, kada ih izbrojimo vidjet ćemo da je rezultat djeljiv sa brojem devetnaest. Dakle, Kuran je mudžiza (čudo) data posljednjem Poslaniku, pečatu svih ranijh poslanika i ranijih poslanstava. Kur'an je potvrda Njegovog Poslanstva, koja svakim svojim harfom, svakim svojim ajetom ili surom ukazuje na svoje porijeklo...''
Ovin riječima Vehida Pekarica, autora zanimljivog djela ''Spoznaja duhovnog svijeta i liječenje duševnih bolesti'', nema se šta dodati. Kur'an jeste Knjiga za sva vremena.
Ali vratimo se temi koju smo započeli u prošlom poglavlju ovog zanimljivog serijala. Pogledajmo koje su osobne koristi od učenja pojedinih kur'anskih sura (poglavlja)...

36. Sura Ja sin - JASIN
- Ko ovu suru sedamdeset i pet puta prouči, Svemogući će mu dati da posvršava sve poslove, a ko je napiše na papir, stavi u vodu i te vode se napije, Bog će mu ukloniti sve tegobe i ružne misli.

37.  Sura Es Saffat - REDOVI– Osoba koja sedam puta prouči suru Saff, imat će obilnu nafaku i u njoj bereket.

38. Sura Sad - SAD – Ovo je veoma blagotvorna sura i ko je bude više puta učio,  bit će sačuvan od džinskog šera.

39.  Sura Ez Zumer - SKUPINE – Osoba koja suru Zumer bude više puta učila, bit će kod Boga pribrana.

40.  Sura El Mu'min - VJERNIK
- Ko je sedam  puta prouči, Svemogući će mu ispuniti svaku želju.

41.  Sura Fussilet - OBJAŠNJENJE – Ova sura je veoma blagotvorna i ko je bude često učio, biti će sačuvan od kradljivaca.

42. Sura Eš Šura - DOGOVARANJE - Ko trideset i tri puta prouči suru Šura, Bog će ga sačuvati od neprijateljskog zla.

43. Sura Ez Zuhruf - UKRAS – Osoba koja bude redovno učila suru Zuhruf biti će nagrađena Božijom pažnjom i zauvijek će iz nje nestati šejtanske vesvese.

44.  Sura Ed Duhan - DIM
– Onaj ko je bude običavao učiti, biti će poštovan i lijepo primljen od svakoga.

45.  Sura El Džasije - ONI KOJI KLEČE
– Onaj koji suru Džasije prouči četrdeset i jedan put pri odlasku na put, s Božijom pomoći, obavit će sretno to putovanje i vratit će se kući zdrav i živ.

46.  Sura El Ahkaf - PJEŠČANI BREŽULJCI
- Napisana na papir, pa stavljena u ormar ili sanduk u kojem stoji odjeća, uz Božiju pomoć, sura Ahkaf će sačuvati robu od moljaca ili drugih insekata.

47. Sura Muhammed - MUHAMMED - Ako se ova sura bude učila u vrijeme ratnih okršaja, svaki dan po četrdeset i jedan put, islamska vojska će pobijediti neprijatelja.

48.  Sura El Feth - POBJEDA – Svima onima koji sedam puta prouče suru Feth, Svemogući će olakšati poslove.

49. Sura El Hudžurat - SOBE
- Ko je prouči sedam puta radi izlječenja od neke teške bolesti, Svenigući će mu dati ozdravljenje, ukoliko bolest nije povezana sa smrću.

50. Sura Kaf - KAF - Onoga ko je redovito uči tri puta svakoga petka, Bog će nagraditi duševnim raspoloženjem.

51. Sura Ez Zarijat - ONI KOJI PUŠE - Ako se prouči sedamdeset puta u vrijeme oskudice hrane i druge deficitarne robe, Allah će dati bereket i jeftinoću.

52. Sura Et Tur - GORA - Ko je prouči tri puta zbog bolesti, Uzvišeni će ga nagraditi ozdravljenjem, a uči se tri puta i radi sloge u braku.

53. Sura En Nedžm - ZVIJEZDA - Onaj ko ovu suru prouči dvadeset i jedan put, svaka će mu želja kod Boga biti uslišena.

54. Sura El Kamer - MJESEC - Onoga koji uobičaji redovito učiti ovu blagotvornu suru, Allah će sačuvati od zla neprijatelja.

55. Sura Er Rahman - SVEMILOSNI – Osoba koja je redovno uči, biti će – uz Božiju pomoć - zaštićen od džinskoga i šejtanskog šera.

56.  Sura El Vakia - DOGAĐAJ
- Ko suru Vakia bude učio iza akšam-namaza (redovna večernja molitva), neće u životu osjetiti neimaštinu, jer će ga Bog nagraditi obilnom nafakom (imetkom).

57. Sura El Hadid - ŽELJEZO
– Ko suru El Hadid prouči sedamdeset puta, sve će poslove lahko i s uspjehom posvršavati.

58.  Sura El Mudžadele - RASPRAVA - Ko ovu blagotvornu suru prouči tri puta na šaku zemlje pa tu zemlju baci na neprijatelja, uz Božiju pomoć - pobijedit će ga!

59.  Sura El Hašr - PROGONSTVO
– Osoba koja suru Hašr prouči tri puta na neku želju koju bi željela da ostvari, Allah će je uslišati i udovoljiti joj.

60.  Sura Mumtehine
- Ko bude redovito učio suru Mumtehine , uz Božiju će se pomoć osloboditi mržnje koja mu opterećuje srca i neće više imati mržnju prema nekome.

61.  Sura Es Saff - BORBENI RED
– Ko ovu suru prouči tri puta, pa niza se puhne, neće mu nijedan dušmanin moći naškoditi.

62. Sura El Džumu'a - PETAK
- Ko suru Džumnu'a prouči tri puta radi izmirenja muža i žene, Allah će pomenuti bračni par nagraditi ljubavlju i slogom.

63. Sura El Munafikun - DVOLIČNJACI - Ko ovu blagotvornu suru prouči stotinu puta, Svemogući će ga sačuvati od neprijateljskih intriga i ogovaranja.

64. Sura Et Tegabun - SAMOOBMANA - Ko ovu suru prouči sedam puta, Bog će mu sačuvati stvar koju je zakopao u zemlji.

65. Sura Et Talak - RAZVOD BRAKA
- Ko ovu blagotvornu suru prouči sedam puta, bit će sačuvan od džinskoga šera.

66. Sura Et Tahrim - ZABRANA - Ko ovu blagotvornu suru prouči radi sloge između muža i žene, Bog će dati da se taj cilj i ostvari.

67.  Sura El Mulk - VLAST
– Osoba koja sedam puta prouči ovu blagotvornu suru, Bog će je sačuvati od svih nepogoda, a onaj ko je bude učio svako jutro i svaku večer, lako će odgovoriti na pitanja Munkira i Nekira i neće imati kaburskih patnji.

68. Sura El Kalem - PERO
– Ko ovu suru prouči deset puta, udovoljit će Bog njegovim željama i biti će sačuvan od zla i urokljivog pogleda.

69. Sura El Hakka - ČAS NEIZBJEŽNI – Onaj ko bude redovno učio suru Hakkah, uz Božiju pomoć, savladat će sve svoje neprijatelje.

70. Sura El Me 'aridž - PUTEVI USPONA
- Ko je bogobojazno prouči deset puta, Bog će ga sačuvati od strahota Sudnjega dana.

71.  Sura Nuh - NUH - Ko prouči blagotvornu suru Nuh, pobijedit će sve neprijatelje. Lijepo ju je učiti i kada zavlada suša.

Izbor najblagotvornijih dova - OVDJE